REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„GENERAL-SHOP”

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego- General Shop

Strona niniejsza (wraz z załączonymi dokumentami) zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczane są wszelkie produkty (każdy zwany dalej „Produktem”), dostępne w Sklepie Internetowym pod adresem www. general-shop.pl (Sklep”).

Przed zamówieniem ze Sklepu jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamówienie któregokolwiek z Produktów oferowanych w Sklepie bądź drogą telefoniczną jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, a zawarte w nim postanowienia stają się dla kupującego wiążące.

 

Spis treści:

1.Informacje ogólne

2.Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.Sposoby i terminy płatności

4.Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.Reklamacja produktu

6.Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

7.Prawo odstąpienia od umowy

8.Dane osobowe w sklepie internetowym

9. Postanowienia końcowe.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.general-shop.pl i prowadzony jest przez Jarosława Wrzaskowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Wrzaskowski Jarosław General-Shop wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin, NIP 6651309285, REGON 311619760, adres poczty elektronicznej [email protected]eneral-shop.plnr kontaktowy 724 – 028 – 201(opłata jak za połączenie standardowe -wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a)Klient/usługobiorca–(1)osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

b)Sprzedawca/usługodawca- Jarosław Wrzaskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU Wrzaskowski Jarosław wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin, NIP 665-130-92-85, REGON 311619760 , adres poczty elektronicznej [email protected]telefon kontaktowy 724 – 028 – 201(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

b)Produkt–dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

c)Regulamin–niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

d)Sklep Internetowy- sklep internetowy Usługodawcy/Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.general-shop.pl

e)Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

f)Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

g)Konto- konto, które należy założyć na Stronie, jeśli chce się złożyć Zamówienie. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

h)Formularz rejestracji- formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

i)Formularz zamówienia –Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

j)Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą oraz Zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia Produktu w Sklepie Internetowym.

k)Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

l)Potwierdzenie- e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia;

ł)Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

m) Ustawa o prawach konsumenta/Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.5.Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, Regulaminu, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Warunki zawierania umów sprzedaży

2.1.Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.general-shop.pl

2.2.Sklep General-Shop świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. General-shop.pl następujące Usługi Elektroniczne:

 • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
 • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
 • Usługodawca świadczy usługi drogą elektronicznie nieodpłatnie.
 • Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.
 • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 • Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 • Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 • Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www. General-shop .pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: General-Shop, ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia jej złożenia.
 • Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub adres General-Shop.pl . Świętojańska 20a, 62-500 Konin
 • Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 • Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 • Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy General-shop.

2.3.Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Udzielanie odpowiedzi na wiadomości e-mail odbywa się od poniedziałku do piątku. Napytania skierowane do administratora sklepu w soboty i niedziele odpowiedź udzielana jest w poniedziałek. Wszelkie zapytania należy kierować na e-mail: [email protected]

3. Sposoby i terminy płatności za produkt

3.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

   • za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
   • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

3.2. W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po za księgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym sklepu w pełnej wysokości wartości zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

3.3.W przypadku wyboru opcji płatności przelewem czy przelewem elektronicznym klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uzgodnieniu ze Sprzedającym jednak nie dłużej niż 3 dni. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego terminu, w tym terminu dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

3.4.W przypadku wyboru formy "pobranie" – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Towar zakupiony w powyższy sposób wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.

3.5.Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.

 1. Dostawa produktu

4.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” na Stronie Internetowej oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  2. b. przesyłka pocztowa kurierska, przesyłka pocztowa pobraniowa( Pocztex48)
  3. c. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa(DPD)

 

 

 1. 4.3.Sprzedawca umożliwia także odbiór osobisty pod adresem siedziby Sklepu ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin
 2. 4.4 Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 3. 4.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
 4. 4.6.Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 • a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
 • b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 • Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

 1. 4.7. W przypadku wybrania opcji odbioru zakupionego przez Klienta Produktu warunkiem koniecznym jest uprzednie dokonanie zapłaty za Produkt poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU( przedpłata na rachunek bankowy).
 • Sprzedawca nie pobiera opłat za zakupiony Produkt w siedzibie sklepu, w przypadku wybrania opcji dostawy odbiór osobisty w punkcie.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1.Klient może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 5.5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2.Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.3.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części

5.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.5.W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi Klienta prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

5.6. Przed odesłaniem Produktu na adres sklepu Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedawcą.

5.7.Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta.

5.8.Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (link do formularza podany na końcu Regulaminu).

5.9.Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.10.Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

5.11.W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.12.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.Reklamacja produktu

6.1.W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

6.2.Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

6.3.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.5.W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że sprzedany produkt ma wadę Klientowi przysługuje prawo:

 • złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; Sklep odmówić usunięcia wady produktu jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .

 

6.6.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 

6.7.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6.8.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • a. pisemnie na adres: General-Shop, ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

6.9.W opisie reklamacji należy podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, wskazanie żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację – co znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Powyższe wymogi stanowią jedynie sugestię ze strony Sprzedawcy, co pomoże w usprawnieniu rozpatrzenia reklamacji i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi Klientów Sklepu w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.

6.10.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W sytuacji, gdy żądanie zgłoszone przez Klienta dotyczy wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sklepu do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

6.1..W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Świętojańska 20a, 62-500 Konin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

7.Gwarancja.

7.1.Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

7.2.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. W takim przypadku treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta bądź importera i załączonym do zakupionego Produktu.

8.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy umieszczone poniżej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

8.2.Klientowi przysługują możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takie jak:

-zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

-zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sklepem( w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek, który wraz z innymi niezbędnymi formularzami dostępny jest w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).

-uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sklepem za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

8.3.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

9.Ochrona danych osobowych

9.1.Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.general-shop.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

9.2.General- Shop gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1.Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu mogą nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

  • Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

10.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

10.3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

10.4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

10.5.Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem www.general-shop.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

10.6.Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

10.7.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.8.Nazwa Sklepu internetowego www.general-shop.pl, adres pod którym jest dostępny: www.general-shop.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

10.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016.